Medezeggenschap/ouderraad

Zoals gezegd zijn we trots op onze betrokken ouders. Zij ondersteunen het team op velerlei manieren.

De opkomst bij het startfeest, de omgekeerde 10 minutengesprekken, de diverse hulpouders, zoals bijvoorbeeld de overblijf-, de bieb-, crea- en klassenouders geven blijk van een hoge ouderbetrokkenheid. 

 

De enthousiaste ouderraad en positief kritische medezeggenschapsraad zijn twee officiële organen binnen de schoolorganisatie welke hieronder beschreven worden.

 

De medezeggenschapsraad van ’t Kompas
De MR bestaat uit vier leden. Er zijn twee ouderleden en twee teamleden. De MR is het inspraakorgaan van de school en kan instemmen met of adviseren over allerlei afspraken en ontwikkelingen in de school.
De MR waakt over de ouderbijdrage en controleert waaraan deze wordt besteed.

Agenda’s en notulen liggen ter inzage op de school. Vastgestelde notulen hangen op het prikbord bij de kleuteringang van de school. Vergaderingen zijn openbaar. Instemmings- en adviesrecht is voorbehouden aan de leden van de raad.
Daarnaast kan de MR gevraagd of ongevraagd alle zaken die de school betreffen in bespreking nemen. De rechten en plichten van de MR staan beschreven in het reglement dat ter inzage op school aanwezig is.
De leden van de MR zijn:

M. van Hartingsveldt (oudergeleding, voorzitter)
J. van Dijk (oudergeleding)
R. Veerbeek (personeelsgeleding)
R. Haverkamp (personeelsgeleding)

De MR is te bereiken via het volgende emailadres:
mr.kompas@ckcdrenthe.nl

 

De OR van ’t Kompas

De ouderraad, die uit 7 ouders bestaat, speelt een grote rol bij de organisatie van veel schoolactiviteiten. Denk daarbij aan de ouderavond, sinterklaas, kerst, sportevenementen enz. Voor enkele activiteiten zijn werkgroepen samengesteld die gecoördineerd worden vanuit de OR. Voorbeelden zijn: de schoolfotograaf, de avondvierdaagse en het luizenteam.
Om de contacten met het team te onderhouden, is ook één leerkracht onderdeel van de ouderraad. De ouderraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar.
Tijdens de jaarvergadering die in het najaar wordt gehouden, worden de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester vastgesteld. Dat geldt ook voor de begroting voor het komende schooljaar. 

De leden van de Ouderraad zijn:

Lisette Kornelis (voorzitter)
Lies Deuring (penningmeester)
Fleur Arends
Marijke Kohl
Sandra Scheringa
Laura Spa
Leonie Baas


 

Het mailadres van de ouderraad is or.kompas@ckcdrenthe.nl

 

                                                                     


 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om het gebruik van de website zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Door op ‘Akkoord’ te klikken of door te gaan met gebruik van de website ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.


Of klik hier voor meer informatie.